Algemene verkoopsvoorwaarden

 1. De factuur is contant betaalbaar te Lokeren, netto zonder korting en onmiddellijk na ontvangst, tenzij uitdrukkelijk
  een andere vervaldag wordt vermeld.
 2. Bij achterwege blijven van contante betaling of van betaling op de vermelde vervaldag wordt van rechtswege en
  zonder enige ingebrekestelling een conventionele intrest berekend van 1,5% per begonnen maand vanaf de vervaldag
  tot op de datum van de betaling van het verschuldigd bedrag.
 3. Tevens wordt het bedrag van de facturen die niet contant of op de vervaldag zijn betaald van rechtswege en zonder
  enige ingebrekestelling verhoogd met een conventioneel schadebeding van 15% van het factuurbedrag, met een vast
  minimum van 75,00 euro per factuur ten titel van administratieve kosten.
 4. De verkoper houdt zich het recht voor andere bestellingen op te schorten of uit te stellen ingeval de koper vervallen
  openstaande facturen verschuldigd blijft. De verkoper dient in dit geval geen enkele motivatie te verstrekken.
 5. De goederen worden verkocht met ontslag van de vrijwaringsverplichting zoals gestipuleerd in art. 1643 B.W.
 6. De goederen reizen steeds op risico van de koper.
 7. De leveringstermijnen worden steeds ter informatie gegeven en zijn niet bindend voor de verkoper. Een vertraging
  in de levering kan geen contractbreuk noch een aanvraag tot vergoeding tot gevolg hebben.
 8. De levering geschiedt op risico van de koper en behoudens andersluidend schriftelijke overeenkomst op het gelijkvloers
  en op een goed bereikbare plaats. In ieder geval zal de verkoper nooit aansprakelijk kunnen gesteld worden
  voor eventuele beschadigingen aan voetpaden, muren, tuinen, bouwwerken e.a. De koper draagt in deze de volle
  verantwoordelijkheid, zonder recht van verhaal naar de verkoper toe.
 9. Klachten of bezwaren nopens gedane leveringen dienen schriftelijk en aangetekend te worden verricht binnen de
  acht dagen na levering om met geldigheid onderzocht te kunnen worden.
 10. Deze algemene verkoopsvoorwaarden gelden voor alle aan de verkoper overgemaakte bestellingen. De koper
  wordt geacht ze te aanvaarden en ermee in te stemmen door het enkel feit van zijn bestelling, de aanvaarding van de
  goederen of door het contracteren. Afwijkingen van deze verkoopsvoorwaarden, zelfs indien vermeld op documenten
  uitgaande van de koper of van de vertegenwoordigers van de verkoper, zijn alleen aan de verkoper tegenstelbaar
  wanneer ze door hem schriftelijk worden bevestigd. Zelfs dan blijven voor al de overige punten de algemene verkoopsvoorwaarden
  van kracht.
 11. Acceptatie van wisselbrieven of orderbriefjes zal nooit schuldvernieuwing tot gevolg hebben zodat alle bedongen
  verkoopsvoorwaarden onverminderd van kracht zullen blijven.
 12. De goederen blijven eigendom van de verkoper tot ontvangst van de volledige betaling. Deze clausule verzaakt
  dus uitdrukkelijk aan art. 1582 B.W.
 13. Bij overlijden, onbekwaamheid, onbekwaamverklaring, faling, kennelijk onvermogen, gerechtelijk akkoord, concordaat,
  staking van betaling, schuldbemiddeling, vereffening, overname van de schuldenaar, behoudt de verkoper
  zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden, de goederen terug te halen waar zij zich ook mogen bevinden, of
  waarborgen te eisen.
 14. De verkoper houdt zich het recht voor te factureren aan de besteller ingeval deze een order plaatst voor een
  derde. De besteller zal steeds rechtstreeks verantwoordelijk kunnen gesteld worden voor betaling van de factuur met
  betrekking tot de bestelling door hemzelf gedaan, zelfs indien hij een derde als koper heeft aangewezen.
 15. Ingeval van betwisting is naargelang de waarde van de eis en de hoedanigheid van de koper de heer Vrederechter
  van Lokeren, de Rechtbank van Koophandel van Sint-Niklaas of de Rechtbank van eerste aanleg van Dendermonde
  territoriaal bevoegd.